• قوانین و مقررات
قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و سایت شرکت بیک می باشد.
 

مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت بیک می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (سایت عطر بیک) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت بیک، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

نسخة الساعات رولكس طبق الاصل الساعا